Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
     Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO    
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

        RODZICE:

     Rada Rodziców

     Ankieta

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 STRONA GŁÓWNAE-dziennik
Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.....

Szanowni rodzice, nauczyciele i uczniowie!

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Pandemia koronawirusa sprawiła, że był on zupełnie inny od poprzednich. Zdalne nauczanie zaskoczyło nas wszystkich i nałożyło na nas zupełnie nowe, wcale niełatwe obowiązki. Nauczyciele musieli w krótkim czasie opanować nowe metody i formy pracy, nauczyć się obsługi nowych programów czy aplikacji. Od uczniów ten czas wymagał ogromnej samodyscypliny i nabycia umiejętności samokształcenia. Na rodziców spadła odpowiedzialność za dopilnowanie własnych dzieci oraz nierzadko wcielenia się w rolę nauczyciela. Wiem, jak trudne było to wszystko. Brak komputera, internetu, własne obowiązki domowe i zawodowe, brak motywacji dzieci do nauki...
Dlatego dziś nadszedł czas podziękowań.
Dziękuję nauczycielom, że stanęliście na wysokości zadania i ze wszystkich sił staraliście się, by zdalne nauczanie było jak najbardziej przyjazne dzieciom, że byliście w każdej chwili gotowi do pomocy i współpracy z Waszymi uczniami i ich rodzicami. Że nikt z Was nie zawiódł, mimo tak wielu problemów i ograniczeń.
Uczniom dziękuję za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wiem, że było trudno, że nie zawsze Wam się chciało, że napotykaliście na wiele problemów. Jednak daliście radę i dziś możecie wszyscy cieszyć się dobrymi ocenami i promocją do następnej klasy.
Rodzicom dziękuję za cierpliwość. Cierpliwość do Waszych dzieci, ale i do nauczycieli. Za mobilizowanie dzieci do nauki oraz wspólne odrabianie z nimi lekcji. Dziękuję za zaangażowanie, zrozumienie i wsparcie, a także za Wasze zmęczenie. Dziękuję za każdą konstruktywną krytykę, ale i pochwały. Jak widzicie praca nauczyciela nie jest wcale taka łatwa.
Życzę wszystkim spokojnych, radosnych i bezpiecznych wakacji oraz spotkania bez zdalnego nauczania i koronawirusa w nowym roku szkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy
Karol Wielgus

Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców, dotycząca zdalnego nauczania w Szkole  Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

13 maja premier rządu poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla rodziców? Jak wyglądać będzie praca szkoły? Postaram się na gorąco przekazać Państwu, co komunikat premiera oznacza w praktyce.

1. Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane do 7 czerwca lub do końca roku szkolnego jeżeli będzie takie zalecenie.
2. Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.
3. Od 25 maja zorganizujemy w szkole WYŁĄCZNIE zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, których rodzice wcześniej to zadeklarują (pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice pracują). W tym celu proszę poinformować dyrektora szkoły lub wychowawcę o zamiarze opieki nad dzieckiem przez szkołę.
4. Od 18 maja będą w szkole mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja)  - z rodzicami dzieci skontaktują się nauczyciele prowadzący dotychczas te zajęcia lub pedagog szkolny i uzgodnią formę pracy.
5. Od 25 maja umożliwimy uczniom indywidualne konsultacje online z nauczycielami dla ósmoklasistów. Plan konsultacji umieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce plan lekcji.
6. Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas. Plan konsultacji umieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce plan lekcji.
Podsumowując: dzięki kompleksowemu wprowadzeniu zdalnego kształcenia w naszej szkole nie zmarnowaliśmy danej szansy i jesteśmy gotowi do kontynuowania tej formy do końca roku szkolnego. Zdalnie odbędzie się klasyfikacja roczna.

Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom dziękuję za współpracę w tym tak trudnym czasie.

Z życzeniami zdrowia
Karol Wielgus


Realizując postanowienie Rozporządzenia MEN z 20.03.2020r., w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły ustalił następujące zasady realizacji zdalnego nauczania, obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.
1. Realizacja podstawy programowej prowadzona będzie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus (wiadomości, oceny) oraz platformy Google Classroom. Każdy uczeń otrzyma login i hasło do platformy oraz instrukcję logowania, która umieszczona jest na stronie internetowej szkoły: spradawnica.pl  Dopuszcza się możliwość korzystania przez nauczycieli z innych form pozwalających na zdalną komunikację z uczniami i rodzicami.
2. Realizacja zajęć w domu odbywa się przez wykorzystanie urządzeń komunikacji zdalnej (Internet, komputery, tablety lub smartfony).
3. Realizacja programów nauczania będzie przebiegała zgodnie z planem ustalonym dla każdej klasy na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły począwszy od 25 marca 2020 r. Plan znajduje się w dzienniku Librus i na stronie szkoły.
4. W ramach planu ustalonego dla danej klasy każdego dnia realizowana będzie określona liczba lekcji online lub w formie zadań do wykonania dla uczniów. W pozostałych godzinach nauczyciele będą do dyspozycji uczniów i rodziców w ramach tzw. konsultacji (zgodnie z planem).
5. Scenariusz i realizacja danej lekcji będą umieszczane na platformie Google Classroom. Dodatkowe informacje będą przesyłane w wiadomościach poprzez Librus. O wykorzystaniu dodatkowych aplikacji informować będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez dziennik Librus. Informacje od nauczycieli będą wysyłane zarówno do uczniów, jak i rodziców.
6. Przygotowane materiały do realizacji planu zajęć na dany dzień nauczyciele wysyłają uczniom zgodnie planem lekcji, precyzyjnie określając termin wykonania zadań.             
7. Realizację zadań przygotowanych przez nauczycieli uczniowie podejmują w dowolnej porze dnia. Uczniowie potwierdzają realizację zajęć poprzez między innymi: zalogowanie się na platformie, wysłanie informacji do nauczyciela (starsi uczniowie samodzielnie, młodsi - za pośrednictwem rodzica), rozwiązanie zadania, rozwiązania quizu, zainicjowanie konsultacji z nauczycielem, odesłanie zadania itp.
8. Lekcje online będą się odbywały o określonej godzinie (zgodnie z planem) lub po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczniów i rodziców. W razie problemów z uczestnictwem w takiej lekcji – materiały z niej zostaną umieszczone na platformie do późniejszego odtworzenia.
8. Nauczyciele kształcenia specjalnego prowadzą indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
9. Pedagog, logopeda, wychowawcy klas oraz nauczyciele współorganizujący kształcenie służą uczniom i rodzicom wsparciem podczas konsultacji zgodnie z planem.
10. Oceny ucznia ustalane będą na podstawie materiałów przesłanych nauczycielom przez uczniów, zaangażowania ucznia w proponowane formy aktywności, udziału uczniów w konsultacjach, zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Oceny wpisywane są do dziennika, a informacja zwrotna o postępach w nauce udzielana jest uczniom i rodzicom podczas konsultacji i komunikacji zdalnej.
Nauczycielom, rodzicom i uczniom życzę dużo siły, cierpliwości, spokoju i rozwagi podczas realizacji zdalnej nauki. Służę pomocą i wsparciem, a w razie trudności zapraszam do kontaktu. Będę na bieżąco informował Państwa o kolejnych przedsięwzięciach poprzez  dziennik  Librus oraz informacje zamieszczane na stronie szkoły spradawnica.pl.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy
 Karol Wielgus

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ul. Szkolna 2 / Radawnica

77 - 400 ZŁOTÓW

Tel.: 67 265 92 97

spradawnica@op.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
dbając o Państwa dane osobowe, w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy z siedzibą w Radawnicy, ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów, tel. 67 265-92-97, e-mail: spradawnica@op.pl.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: kontakt telefoniczny: 67 265 92 97, e-mail: iod.sp@wp.pl.
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm).
• Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
• Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.
Administrator

Sekretariat czynny

    poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy

przyjmuje interesantów
poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 9.00-12.00
środa 10.00-13.00
czwartek 11.00-13.00


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Aktywna tablica
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus